Log ind   |  
Bestyrelsen Minimer

Bredebro Andelsvandværk

c/o Karsten Woller Søndervang 3 

6261 Bredebro

Email: bredebrovand@mail.dk

Adresse for Vandværk:

Visbyvej 10

6261 Bredebro

CVR-nr 15354011


 

 

Referater Minimer

Generalforsamling mandag d. 20 februar 2017 KL. 19:30

På Den Gamle Kro

Bredebro Andelsvandværks bestyrelses beretning for 2016.

Indledning.

2016 var et relativ roligt år for Bredebro Andelsvandværk. Samarbejdet med Bredebro Fjernvarme om tilsyn og drift af vandværket kører meget tilfredsstillende, og akut opståede problemer bliver hurtigt afhjulpet.  Vores forening ”Dansk Vandværker” fik ny formand. Ole Wiil valgte at stoppe mens legen er god som han udtrykte det efter 8 år som formand. Som hans efterfølger blev Per Roth fra Hadsund valgt. 2016 blev også året hvor vi oplevede af få indbrud. Ukendte gerningsmænd klippede natten til den 28 okt. hul i vores hegn omme bag ved, i ly af træerne, brød garagen op og stjal motorsav gasflaske benzindunke mv. Ærgerlig episode, men vi må jo forholde os til virkeligheden og så tage vores forholdsregler.

Antal forbrugere.

 I 2016 var der 1016 forbrugere, der kom 2 nye til i årets løb, på Midsommervej og Langager. Samtidig blev enkelte tilslutninger nedlagt så netto er det en mindre forbruger end i 2015. Vi har stadig ca. 950 Kamstrup målere som sørger for at vi får aflæst vandforbruget hurtigt og effektivt. De har nu en alder hvor vi skal have et parti sendt til kontrol for at se om de fungerer korrekt, en opgave vi skal have løst i det kommende år. De gamle målere sidder stadig i målerbrønde på marker og i gamle malkerum det drejer sig om ca. 5 styks. Dem er vi begyndt at udskifte så de på kort sigt udfases, og at vi således udelukkende benytter fjernaflæselige ultralydsmålere. Der er stadig målere der bliver ødelagt af den ene eller anden grund, men vi kan kun igen som ved tidligere generalforsamlinger opfordre vores forbrugere til at sikre målerne, både mod frost og fysisk overlast. Samtidig vil jeg også opfordre til regelmæssig manuel aflæsning, som minimum 1 gang om måneden, således at evt. skjulte utætheder kan spottes i tide og afhjælpes hurtigst mulig.

Bestyrelsen.

Der har i 2016 varet afholdt 7 ordinære bestyrelsesmøder plus det konstituerende umiddelbart efter generalforsamlingen i februar.  Desuden er der afholdt møde med kommunen omkring opdateringen af indsatsplanen til beskyttelse af grundvandet. Det blev besluttet at vi i første omgang skulle følge udviklingen i vores råvand, dvs. at vi skal tage boringsprøver af begge boringer hvert år i stedet for hvert 4 som er standart. Muligheder for en ny kildeplads blev også drøftet, samt evt. jordkøb syd for byen blev ligeledes diskuteret, men er nok mere ønsketænkning på nuværende tidspunkt. På sigt kunne det sagtens blive en fornuftig løsning samtidig med evt. skovrejsning i det pågældende område. Desuden har vi deltaget i møder i Tønder vandråd, været til temaaften i Haderslev, samt til kursus hos Rambøll Odense omkring etablering af nye kildepladser.

Reparationsarbejder.

Vedligehold på ledningsnettet, som for det meste er stophaner der er for gamle, alm. ælde samt brud, kan til tider volde kvaler. Der skal ikke være tvivl om at vi fra vandværkets side gør vores ypperste for at afhjælpe problemerne så hurtigt og smertefrit så muligt. Når det så er sagt kan det ikke undgås at der opstår gener når der opstår brud eller andre problemer det er vi meget beviste om.

 Vi har i 2016 lagt en ny skyllevandsledning ned til slambassinget i den sydlige del af grunden. Den gamle var simpel hen groet til med rødder og kunne ikke trække den store mængde skyllevand. Den skulle imidlertid skiftes alligevel når vi skal have lavet det nye slambassin, så man kan sige at vi så småt er startet på dette projekt.

Oppumpet vandmængde.

 Vi har i 2016 oppumpet 279 486 m3 råvand, en smule over vores tilladelse som lyder på 275 000 m3. Kommunen er orienteret om forholdet og vi vælger at se tiden an, ellers bliver tilladelsen forhøjet hvis der er behov lyder meldingen fra Tønder Kommune. Der er udpumpet 242 630 m3 rent vand. Til dette har vi brugt 94 176 kwh mod 86 250 i 2015. Det svarer til 0,33 kwh pr. m3. Forskellen i kroner og ører er dog en besparelse på 6015.00 kr. som fremkommer som følge af lavere priser på el.  Forskellen på oppumpet og udpumpet er godt 36 800 m3, en pæn stigning i forhold til sidste år, dette skyldes at vi i hele 2016 har skyllet meget og længe i forsøg på at nedbringe turbiditetstallet som jo bekendt har lagt for højt i nogen tid. Resultatet af vores massive skylninger lader imidlertid vente på sig, og seneste vandanalyse viste dog en nedgang i farvetallet, men turbiditeten lå stadig for højt. Der er afregnet 227 645 m3 vand, forskellen op til de 242 630 m3 der er udpumpet er 14985 m3 eller ca. 6 % som er spild på ledningsnettet som følge af brud og lignende.

Vandkvalitet.

Der har været prøveudtagning 4 gange i løbet af 2016, både på ledningsnettet og på vandværket samt boringskontroller. Vi har budgetteret med lidt større udgifter til vandanalyser i 2017 som følge af føromtalte aftale med Tønder kommune. Som nævnt har en forhøjet turbiditets værdi drillet, det gør den stadig. Per har efterhånden prøvet flere strategier og vi håber stadig på en positivt effekt, men vi kan på et tidspunkt blive nødt til at trække en streg i sandet og skifte filtermaterialet. BAM indholdet i den nyeste boring er meget langsomt faldende, vi håber at den falder yderligere, men jeg vil gerne understrege at den samlede BAM værdi afgang vandværk er langt fra grænseværdien. Analyser kan i øvrigt ses på vores hjemmeside. Vi samarbejder stadig med Eurofins, og har netop forlænget vores kontrakt for yderligere 3 år.

 

Økonomisk tilstand.

Vandværket har en sund økonomi, og vi føler os godt rustet til fremtidens investeringer således at vandværket til enhver tid fremstår velholdt og tidssvarende. Vores økonomiske reserver gør at vi kan gennemføre vores planlagte investeringer uden at skulle optage lån. Samarbejdet med vores revisor ViaCount i Toftlund fungerer meget tilfredsstillende og ved bestyrelsesmødet den 6/2 præsenterede revisor Carsten Duus årsrapporten for bestyrelsen som i den forbindelse kunne få svar på konkrete spørgsmål.

Fremtid.

Opgradering af vores slambassin er det første vi skal have gennemført i 2017.  Vi er i øjeblikket i gang med en projektbeskrivelse som først skal godkendes af kommunen før vi kan komme videre. Dernæst skal vi have taget en beslutning om vi skal have skiftet filtermateriale for at komme den forhøjede turbiditet til livs. Begge dele er større beslutninger som kræver grundige overvejelser.

Afslutning.

Til slut vil jeg takke bestyrelsen for godt og konstruktivt samarbejde tak til vores vandværkspassere, havemand og andre samarbejdspartnere og leverandører.

 Copyright Rambøll Danmark A/S