Log ind   |  
Bestyrelsen Minimer

Bredebro Andelsvandværk

c/o Karsten Woller Søndervang 3 

6261 Bredebro

Email: bredebrovand@mail.dk

Adresse for Vandværk:

Visbyvej 10

6261 Bredebro

CVR-nr 15354011


 

 

Vedtægter Minimer

VEDTÆGTER

For

BREDEBRO ANDELSVANDVÆRK 

 

Stiftet den 21. Januar 1936

R.Clausen   Martin Møller

Ed. Jacobsen      J.T.Jensen

Chr. Friis 

 

Navn og hjemsted

§ 1

           Selskabet, der er stiftet 21.01.1936 er et andelsselskab hvis navn er

BREDEBRO ANDELSVANDVÆRK

Selskabet har hjemsted i Tønder kommune

Formål

§ 2

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vand-forsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt Vand til la-vest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelse og nødvendige udvi-delser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgs-mål samt deraf afledte forhold.

Medlemmer

§ 3

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet kan blive medlem af selskabet.

For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejer-lejligheder, der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommem.

 

Medlemmernes rettigheder

§ 4

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af kommunens fastsatte regulativ.

Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

 

Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt

§ 5

For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne personligt, subsidiært og solidarisk.

Medlemmerne hæfter indbyrdes solidarisk i et forhold, der svarer til medlemmets indskud.

Beløbsstørrelsen beregnes på baggrund af det prisniveau, der er gældende på det tidspunkt, et krav gøres gældende ved domstolene.

Ethvert medlem skal ved sin indtræden i selskabet underskrive erklæring om, at vedkommende indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad (herunder betaling af anlægsbidrag) samt af nærværende vedtægter.

Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere.

Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet (ved dødsfald med-lemmets bo) forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer ved at underskrive og indsende ejerskifteerklæring indtræder i medlemmets forpligtigelser over for selskabet. Når selskabet modtager ejerskifteerklæringen. Ophører medlemmets rettigheder og forpligtigelser over for selskabet.

Det er en betingelse for godkendelse af ejerskifter, at samtlige forfaldne ydelser til vandværket er betalt.

Selskabet kan over for nye medlemmer betinge sig en deklaration, tinglyst pantstiftende, på ejendommen til sikkerhed for betaling af anlægs- og driftsbidrag.

 

Udtræden af selskabet

§ 6

Udtræden af selskabet kan ske i tilfælde af nedrivning, ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet for-syningsområde.

Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stik-leledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet. Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom evt. omkostninger afholdes af medlemmet.

 

Levering til ikke medlemmer (købere)

§ 7

Institutioner, som iflg. deres natur, eller ejere af enkelte ejendomme, som iflg. særlige omstændigheder, ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift, kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligtige sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser, bortset fra bestemmelsen om andelsret og hæftelse.

 

Generalforsamling

§ 8

Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 8 dages varsel ved annoncering i LOKAL UGEAVIS / DAGSPRESSEN med angivelse af dagsorden.

Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsens formand senest en måned efter regnskabsårets udløb.

På den ordinære generalforsamling foretages flg.:

-         Valg af dirigent.

-         Bestyrelsens beretning.

-         Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

-         Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

-         Valg af revisionsfirma

-         Behandling af indkomne forslag.

-         Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes når mindst 10% af medlemmerne fremsætter skriftligt forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

I sidst nævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af begæringen, og dagsorden skal udsendes med indkaldelse.

 De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i selskabets forhand-lingsprotokol, der underskrives af dirigenten.

 

Stemmeret og afstemning

§ 9

Hvert medlem har en stemme.

Ethvert medlem kan kræve hemmeligt afstemning.

 

Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret men igen stemmeret.

Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemme

berettigede er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for.

Er en af disse betingelser ikke opfyldt, indkalder bestyrelsen til en ekstraordi-nær generalforsamling til afholdelse inden 2 måneder, på hvilken forslag kan vedtages ved alm. stemmeflertal.

 

Bestyrelsen

§ 10

Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer, første gang efter lodtrækning.

Herudover er hvert år valgt 2 suppleanter, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder efter opnået stemmetal. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgående medlems resterende valgperiode.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halv-delen af medlemmerne er til stede.

Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladet.

 

Tegningsret

§ 11

Selskabet tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

 

Regnskab

§ 12

Selskabets regnskabsår løber fra den 01.01 til den 31.12.

Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.

Revision af regnskaberne foretages af det generalforsamlingsvalgte revisionsfirma.

Årsregnskabet underskrives af revisionsfirma og bestyrelsen.

 

Opløsning

§ 13

Opløsning kan kun besluttes, såfremt ¾ af samtlige stemmeberettigede stem-mer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning af forsy-ningsmulighederne, f.eks. ved fusion med andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 9 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse.

Ikrafttræden

§ 14

Selskabets vedtægter er vedtaget på den konstituerede generalforsamling den

21.01.1936 og ændret på generalforsamlingen den 03.03.1986.

Foranstående ændringer til vedtægter er vedtaget på ekstraordinær general-forsamling den 30. marts 2015

 

                  Karsten Woller                                     Birthe Heesch

                      Formand                                              Kasserer   

 

   Per Jacobsen                    Frank Nielsen                   Erland Jensen      

             

                                                      Dirigent      

                                                 Per Jacobsen                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright Rambøll Danmark A/S